EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 

 


EXPLORA
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

Klachtenregeling

U mag van EXPLORA Instituut verwachten dat deze zorgvuldig met uw belangen omgaat. Hiervoor heeft EXPLORA Instituut een klachtenprocedure en -reglement. De procedure volgt verschillende stappen, waarbij het van belang is dat u gehoord wordt en EXPLORA Instituut met een bevredigende oplossing komt voor uw klachten.

Eerste stap:
Het kan zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw contacten met EXPLORA Instituut. Ontevredenheid wordt bij EXPLORA serieus genomen en van klachten kunnen we leren en kunnen we de hulpverlening waar nodig verbeteren:

 • Bij ontevredenheid of een klacht over de ontvangen zorg kunt u in de eerste plaats met uw hulpverlener van EXPLORA in gesprek gaan. U kunt daarmee een aparte afspraak maken om dit te bespreken.

Tweede stap:
Indien u dit niet wenst, of komt u er samen met uw hulpverlener niet uit of heeft bovenstaande mogelijkheid niet tot een oplossing geleid:

 • Klachtenreglement EXPLORA Instituut voor cliënten Jeugdhulp.
  - Jeugdige cliënten (0-18 jr) en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd van EXPLORA Instituut.
  Deze commissie bestaat uit 3 leden die niet werkzaam zijn bij EXPLORA en kennis hebben van zorg- en jeugdhulpverlening en de benodigde wettelijke kennis.
  U kunt uw klacht per e-mail richten aan de Secretaris van de Klachtencommissie Jeugd via klachtencommissie@explora.nu of per brief, met gebruikmaking van het klachtenformulier welke behoort bij het Klachtenreglement EXPLORA Instituut cliënten Jeugdhulp (download):
  p/a EXPLORA Instituut, Van Hallstraat 25 HS-A 1051 GX Amsterdam of
  p/a EXPLORA Praktijk Locatie Noord-Oost, Zuiderdiep 522, 7876 BG Valthermond.
  De klachtencommissie Jeugd beoordeelt uw klacht binnen 4 maanden. Indien het onderzoek om redenen van zorgvuldigheid langer duurt, dan kan de termijn worden verlengd. De Klachtencommissie Jeugd laat u dit schriftelijk weten. U wordt op de hoogte gesteld van het oordeel. Ook uw hulpverlener wordt op de hoogte gesteld. De directie van EXPLORA deelt binnen een maand na het oordeel, aan u en aan de Klachtencommissie schriftelijk mee of er naar aanleiding van het oordeel maatregelen genomen worden en zo ja welke.

  Het Klachtformulier en de volledige tekst van de Klachtregeling van EXPLORA Instituut voor Jeugd kunt u downloaden via onderstaande links.
  Klachtenreglement Jeugdhulp (tot 18 jr)
  Klachtenformulier jeugdhulp

 • Klachten- en geschillenreglement EXPLORA Instituut voor volwassen cliënten.
  - Volwassen cliënten (vanaf 18 jr
  ) kunnen per 31-12-2019 contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir.nl voor bemiddeling en voor eventuele doorverwijzing naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

  Het Klachtformulier en Klachtreglement Volwassenen zijn opvraagbaar bij:
  EXPLORA Instituut
  t.a.v. het secretariaat
  Van Hallstraat 25 HS-A
  1051 GX Amsterdam

Uitsluitend voor klachten in het kader van de Beroepscode:
Mw. drs. C.M. Drenthe van EXPLORA Instituut is geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl) en het BIG register.
Hier kunt u gebruik maken van het klachtenreglement van beroepsvereniging of -register in het kader van de beroepscode.


De Klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd of ingetrokken door EXPLORA Instituut (versie 2019-12)