EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 

 


EXPLORA
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

Privacyreglement

EXPLORA Instituut hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom hanteert EXPLORA Instituut een privacyreglement.

Uw gegevens in de praktijkadministratie van EXPLORA Instituut
Van iedere cliënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers worden in de praktijkadministratie de naam/namen, adres en woonplaatsgegevens, geboortedatum, BSN vastgelegd; voor kinderen en jeugd worden de naam van de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en voor volwassen cliënten de
zorgverzekeringsgegevens (incl. polisnummer) toegevoegd evenals de naam en adresgegevens van de verwijzer en de verwijsdatum.
De praktijkadministratie wordt digitaal bijgehouden en verwerkt en voldoet aan de vereisten van veiligheid en zorgvuldigheid van de beroepsgroep van psychologen en orthopedagogen.

Na aanmelding van de cliënt wordt m.b.v. bovengenoemde basisgegevens Jeugdhulp aangevraagd bij de betreffende gemeente; bij volwassen cliënten wordt het verzekeringsrecht gecheckt m.b.v. een beveiligde route van de overheid.
Bij facturatie aan de Zorgverzekering worden door de administratie de behandeldata, de code Basis GGZ Kort/Midden/Lang/Chronisch en de kosten op de zorgfactuur vermeld; facturatie geschiedt via een beveiligde route van de overheid.
Bij facturatie van Jeugdhulp aan de gemeenten wordt op basis van de aangevraagde en toegekende Jeugdhulp periodiek of eenmalig gefactureerd, eveneens via een door de gemeentelijke overheid beveiligde route.

Periodiek voor Jeugdhulp is de praktijk verplicht aan gemeenten en aan het CBS een aantal resultaatgerichte gegevens door te geven.
De beroepsgroep ziet er m.n. de laatste jaren zeer kritisch en nadrukkelijk op toe dat de privacy van cliënten 100% gewaarborgd is en blijft. EXPLORA Instituut onderschrijft dit stellig.

Uw dossier
De wet WGBO verplicht psychologen/orthopedagogen om voor individuele cliënten een cliëntdossier aan te leggen. In het cliëntdossier worden de gegevens van de cliënt vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht psychologen /orthopedagogen om een clientdossier 20 jaar te bewaren.
EXPLORA Instituut gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelaar heeft mw. drs. C.M. Drenthe als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntdossier en heeft zij een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Uw rechten
U hebt als cliënt, of als ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier, of van degene die u wettelijk vertegenwoordigd, is opgenomen. Mocht u in het cliëntdossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het cliëntdossier is opgenomen, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het cliëntdossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons schriftelijk te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het cliëntdossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kind(eren), worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Psychologen / orthopedagogen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn/haar rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn/haar rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn/haar rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn/haar rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de client doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de client de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, het cliëntdossier,
de privacy en geheimhouding van cliëntgegevens kunt u bellen met EXPLORA Instituut
tel: 020-682 44 08 / 06-54 96 73 25

mw. drs. C.M. Drenthe
EXPLORA Instituut