EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 


EXPLORA
ONDERWIJSBEGELEIDING / SCHOOLPSYCHOLOOG

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

Begeleiding van basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs: advisering, trainingen, kwalitatief onderzoek leeromgeving, diagnostiek, projecten

specialisaties/werkgebieden o.a.:

  • migrantenkinderen en hulpverlening
  • Weer Samen Naar School VO-VSO, randstad NH/ZH,U
  • anderstaligheid, NT2 en intelligentieonderzoek
  • dyslexie, leerproblemen, remediale hulp
  • baby- en peuterobservatie
  • kind en omgeving
  • geïntegreerde speciale ontwikkelingsstimulering in de reguliere kinderopvang en peuterspeelzaal
  • spelend leren, speldiagnostiek en speltherapie
  • hechtingsproblemen
  • ontwikkeling en agressie bij jonge kinderen

Als onderwijsondersteunende instelling is Explora werkzaam bij de begeleiding van het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Scholen en instellingen kunnen op basis van een contract de hulp en ondersteuning van Explora inschakelen. Ook bestaat de mogelijkheid dat individuele ouders in samenwerking met de school van hun kind de hulp van Explora organiseren.

Vaak worden afspraken ‘op maat’ gemaakt voor een bepaalde opdracht gedurende een bepaalde periode.
De werkzaamheden kunnen zowel op de locatie van de school plaatsvinden als in de praktijkruimte van Explora.

Mw. Drenthe kan als schoolpsycholoog d.m.v. verwijzing binnen het NIP behulpzaam zijn in crisissituaties, waarbij leerlingen en docenten direct betrokken zijn.

Mw. Drenthe heeft uitgebreide ervaring in het organiseren en uitvoeren van groepstesten bij leerlingen eind basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.

De gegevens worden geanalyseerd en aan de school gepresenteerd. Adviezen op het gebied van remediale hulp, zowel in als buiten de klas, kunnen worden gegeven. Ook is het mogelijk om begeleidingsplannen voor klassen en individuele handelingsplannen op te stellen voor de school.


Scholen kunnen Explora consulteren voor advies en ondersteuning, zoals bij het opzetten van een leerlingvolgsysteem, het organiseren en bieden van remediale hulp in of buiten school, het opstellen van handelingsplannen, interne begeleiding, onderzoek en advies bij leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Daarnaast kunnen trainingen worden verzorgd aan docenten op het gebied van didactisch onderzoek en remediale hulp bij o.a. dyslexie en Nederlands als tweede taal.

Explora kan worden ingeschakeld bij kwalitatief onderzoek naar de leeromgeving in scholen en in het kader van het leerlingvolgsysteem en het schoolwerkplan, zowel in reguliere scholen als in scholen voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs.