EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 


EXPLORA
ONDERWIJSBEGELEIDING / SCHOOLPSYCHOLOOG

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08


PERSBERICHT 25-05-2021

Brief Coronacrisis in het Onderwijs, 25-05-2021
door mw. drs. C.M. Drenthe
GZ Psycholoog BIG, Psycholoog NIP K&J, Orthopedagoog Generalist BIG

Testen en toetsen, normering en Corona-effecten

Geachte mw./hr.,
In verband met de Coronacrisis hebben kinderen en jongeren in het afgelopen schooljaar 2019-2020 en het huidige schooljaar 2020-2021 een groot aantal maanden geen onderwijs ontvangen of ontvingen onderwijs in een andere vorm in de thuissituatie d.m.v. een internetverbinding met de scholen, al dan niet in combinatie met lessen op school en huiswerk.
Ten gevolge hiervan is het curriculum noodgedwongen aangepast door de scholen, hebben scholen en docenten hun best gedaan het didactisch niveau van het leeraanbod te behouden en de leerlingen op afstand te begeleiden. Jongeren hebben toetsen en testen moeten afleggen zoals gebruikelijk, en doen ook reguliere examens.
Als orthopedagoog en psycholoog heb ik cliënten jeugd en hun ouders in mijn praktijk die het afgelopen jaar de Coronasituatie in het onderwijs hebben meegemaakt.

Graag hoop ik voor mijn cliënten duidelijkheid te krijgen over de volgende ontstane onderwijsproblemen m.b.t. verworven kennis door leerlingen en daaruit voortvloeiende diagnostische- en beoordelingsproblemen t.g.v. de Coronacrisis in het onderwijs:

  • Beoordeling van leervaardigheden d.m.v. genormeerde DLE leervorderingen testen waarbij de Didactische Leeftijd t.o.v. de Kalender leeftijd van de leerling niet meer een juiste maat oplevert voor leerniveau en achterstanden in Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijk Onderwijs, Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Vraag: op welke wijze worden, vanwege de Coronacrisis standaard over heel Nederland, deze maanden onbedoeld niet genoten onderwijs in de diagnostiek verwerkt door professionals en Interne Begeleiders?

  • Beoordeling van kinderen en jongeren m.b.v. Intelligentietesten (WISC e.a.) en Niveautesten voor cognitieve vaardigheden welke meewegen bij de beoordeling van leerlingen in Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs, Voortgezet (Speciaal Onderwijs), Praktijk Onderwijs, Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Vraag: op welke wijze worden, vanwege de Coronacrisis standaard over heel Nederland, de maanden onbedoeld niet genoten onderwijs door Corona in de diagnostiek verwerkt door professionals en Interne Begeleiders, aangezien in deze tests, die schoolsucces voorspellen, ook verworven kennis is opgenomen en de normering per maand niet meer aansluit bij de normaal verwachte situatie

  • Beoordeling m.b.v. genormeerde vragenlijsten en observatieschalen van kinderen en jongeren op andere gebieden, zoals motivatie, welbevinden op school, e.a. d.m.v. vragenlijsten.

Vraag: op welke wijze worden, vanwege de Coronacrisis standaard over heel Nederland, deze maanden niet genoten onderwijs in de diagnostiek verwerkt door professionals en Interne Begeleiders?

Daarnaast wil ik nog graag het volgende voorstellen en onder uw aandacht brengen:

  • Alle kinderen en jongeren zijn in het onderwijs op achterstand gezet door de Coronacrisis, echter de effecten per leerling en school, per leerjaar, per schoolsoort kunnen verschillend zijn in ernst en effect op de toekomstige mogelijkheden in onderwijs en werkkring later.
  • Ik acht een faire regeling voor alle leerlingen en scholen die landelijk en transparant is daarom noodzakelijk.
  • Alle leerlingen hebben onderwijservaringen opgedaan in de Coronacrisis en zich daarin moeten handhaven, al dan niet met hulp, al dan niet met een gelukkige afloop, nu en in de toekomst. Ook hebben alle leerlingen andere nieuwe ervaringen opgedaan in de Coronacrisis en hebben zij eventuele moeilijkheden het hoofd moeten bieden.
  • Ik heb begrepen dat er vanuit het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 244 miljoen EURO beschikbaar is gesteld voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor het onderwijs in Nederland
  • Mijn dringend advies is alle individuele leerlingen in Nederland daarom allen een positief advies te geven met een individueel pakket aan inhaal- en ondersteuningsmogelijkheden voor ontstane achterstanden door de Coronacrisis in het onderwijs en daarnaast allemaal standaard te belonen in de vorm van certificaten voor de extra vaardigheden die zij zich in deze Coronaperiode hebben eigen gemaakt, al dan niet met hulp.