EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 

 


EXPLORA
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg GGZ en WMO aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp.
Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten.

EXPLORA - Volwassenen (vanaf 18 jaar - 60+):

 • Behandeling en Begeleiding bij uiteenlopende psychische problemen in verband met zorgtaken, zelfontwikkeling, reïntegratie en revalidatie. Ook kan kortdurende ambulante hulp (i.s.m. een thuiszorgorganisatie) bij complexe thuiszorg situaties worden aangevraagd
 • Begeleiding bij problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen
 • Dagopvang en Begeleiding in het kader van (re)integratie en revalidatie, op de locatie van EXPLORA of als Ambulante hulp

EXPLORA - Kinderen & Jeugd (0-18 jaar):

Hulpverlening aan kinderen en/of ouders en begeleiders: in gezin, onderwijs, opvang, zorgbedrijf, begeleid wonen, jeugdinstelling

 • Behandeling op het gebied van: gedrags- en ontwikkelingsproblemen, vroeg kinderlijke ontwikkeling (baby- en peuterobservatie), ouder- en kind contact, sociaal-emotionele problemen, verslaving, gezins- en opvoedproblemen,
  onderwijs-leerproblemen
 • Speltherapie en -diagnostiek
 • Onderzoek naar het Belang van kinderen in het Vreemdelingenrecht
 • Onderzoek in het kader van Gesloten Plaatsing Jeugd (Jeugdzorg Plus)
 • Onderwijs- en Ontwikkelings Begeleiding (schoolpsycholoog/orthopedagoog):
  school- en beroepskeuze onderzoek, intelligentieonderzoek (o.a. LVB en hoogbegaafdheid), laaggeletterdheid, leerachterstanden, problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen, externe ambulante begeleiding bij LWOO en Praktijk Onderwijs