EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding   

 

EXPLORA, mw. drs. C.M. Drenthe
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg Basis-GGZ enGespecialiseerde GGZ (niveau GZ-Psycholoog) aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp.
Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten.


EXPLORA - Volwassenen (vanaf 18 jaar - 60+):

  • Behandeling en Begeleiding bij uiteenlopende psychische problemen in verband met zorgtaken, zelfontwikkeling, reïntegratie en revalidatie. Ook kan kortdurende ambulante hulp (i.s.m. een thuiszorgorganisatie) bij complexe thuiszorg situaties worden aangevraagd
  • Begeleiding bij problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen
  • Dagopvang en Begeleiding in het kader van (re)integratie en revalidatie, op de locatie van EXPLORA of als Ambulante hulp

EXPLORA - Kinderen & Jeugd (0-18 jaar):

Hulpverlening aan kinderen en/of ouders en begeleiders: in gezin, onderwijs, opvang, zorgbedrijf, begeleid wonen, jeugdinstelling.

  • Behandeling op het gebied van: gedrags- en ontwikkelingsproblemen, vroeg kinderlijke ontwikkeling (baby- en peuterobservatie), ouder- en kind contact, sociaal-emotionele problemen, verslaving, gezins- en opvoedproblemen, onderwijs-leerproblemen
  • Speltherapie en -diagnostiek
  • Onderzoek naar het Belang van kinderen in het Vreemdelingenrecht
  • Onderzoek in het kader van Gesloten Plaatsing Jeugd (Jeugdzorg Plus)
  • Onderwijs- en Ontwikkelings Begeleiding (schoolpsycholoog/orthopedagoog):
    school- en beroepskeuze onderzoek, intelligentieonderzoek (o.a. LVB en hoogbegaafdheid), laaggeletterdheid, leerachterstanden, problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen, externe ambulante begeleiding bij LWOO en Praktijk Onderwijs